Pokiaľ hráč počas hry alebo dlhodobo sústavne tieto pokyny porušuje v neprospech ostatných, môže zodpovedný pracovník ihriska ukončiť hru hráčov bez náhrady.

Podstata golfu

 • V golfe ste sám sebe hráčom aj rozhodcom.
 • Hráč rešpektuje ostatných hráčov, pracovníkov ihriska, riadia sa ich pokynmi a dodržiava ako tieto pravidlá golfu, tak "miestne pravidlá" jednotivých ihrísk.
 • Zdvorilosť a slušnosť je základným pravidlom pre hráčov golfu.

Bezpečnosť na ihrisku

 • Hráč musí v prvom rade dbať na pravidlo neublížiť inému hráčovi a ani sám sebe. Tomuto musí podriadiť svoju hru.
 • Hráč nikdy nestojí v blízkosti hráčov, ktoré uskutočňuje svoj švih.
 • Hráč by mal vždy stáť kolmo na hráča, nie v smere hry hrajúceho hráča.
 • Hráči musia stáť tak, aby neohrozili a neboli ohrození švihom palice hrajúceho hráča, či možným zasiahnutím lopty alebo kameňom, štrkom, vetvičkami alebo podobnými predmetmi.
 • Hráči by nemali hrať, kým nie je skupina hráčov pred nimi z dosahu.
 • Ak hráč zahrá úder v smere, kde by mohol loptička niekoho zasiahnuť, mal by okamžite ohrozené osoby varovať. Tradičným varovaním je v takejto situácii hlasný výkrik "fore" (foor) a zdvihnutie paže.

Vzájomná ohľaduplnosť

 • Hráč musí byť k ostatným hráčom zdvorilý.
 • Hráč a jeho správanie na ihrisku nesmie rušiť v hre ostatných hráčov.
 • Hráč nekričí, nemal by telefonovať či vytvárať činnosti citlivé ostatných hráčov.
 • Hráč hlási iba výsledok, ktorý skutočne na jamke zahral.
 • Ak je hráč pripravený k hre, ostatní hráči by nemali stáť blízko lopty alebo priamo za ním, alebo prípadne priamo za jamkou.

Green

 • Na greene hráči nemajú v dráhe puttu (patu) iného hráča alebo vrhať tieň na dráhu puttu.
 • Hráči by mali zotrvať na greene alebo v jeho blízkosti, kým dohrajú všetci hráči v skupine.

Zapisovanie skóre

 • Výsledky hráči zapisujú vždy po dohraní každej jamky až na nasledujúcom odpalisku.

Poradie a rýchlosť hry

 • Hráči hrajú z odpaliska vždy v tomto poradí: prvý hrá ten, kto na predošlé jamke zahral najmenej rán. Ak výsledok na predošlé jamke hráčov bol rovnaký, je smerodajný výsledok o ďalšie jamku späť než na predchádzajúcej jamke. Ďalší hráči na odpalisku postupujú pri voľbe poradí hry podľa rovnakého kľúča.
 • Na ihrisku až po dokončení jamky hrá prvý vždy hráč ktorého lopta je najďalej od jamky.
 • Choďte rýchlo, hrajte s rozmyslom.
 • Odporúča sa vždy držať sa skupiny hráčov pred vami popr. dodržiavať časový limit stanovený ihriskom.
 • Ak je pred vami voľná jamka a zároveň zdržujete ďalšiu skupinu hráčov, je slušnosťou ponúknuť hráčom za vami, že je pustíte pred seba, a to bez ohľadu na počet hráčov v takejto skupine.
 • Hráč by mali byť vždy pripravení ku hre vo chvíli, keď na neho príde rad.
 • Ak hráte na greene alebo blízko neho, umiestnite svoje palice či vybavenie do miesta, z ktorého najrýchlejšie prechádzate na odpalisko nasledujúce jamky.
 • Akonáhle je jamka dohratá a vlajka umiestnená späť v jamke, mali by hráči okamžite opustiť green.

Stratená lopta

 • Ak nie je si hráč istý, že práve odohranú loptu nájde, mal by zahrať provizórnu loptu, aby nezdržiaval ostatných hráčov.
 • Hráči vždy sledujú odpal hrajúceho hráča, aby v prípade potreby pomohli nájsť stratený loptu.
 • Loptu je povolené hľadať maximálne po dobu 5 minút.
 • Ak nie je lopta v tejto dobe nájdená, hráč pokračuje v hre s inýnou loptou z miesta približného dopadu hľadaného lopty.(POZOR pri realnom golfe toto neplatí)

Starostlivosť o ihrisko

 • Hráči by sa mali vyhnúť akémukoľvek poškodzovaniu ihriska, napr. Pri cvičnom švihu alebo úderom hlavy palice, či už z hnevu alebo z iného dôvodu.
 • Hráči by mali starostlivo opraviť akékoľvek vyseknuté "trávne rezne" a tiež akékoľvek poškodenie greenu spôsobené dopadom lopty, a to či ich vlastné, alebo aj cudzie.
 • Na green nikdy hráči nepokladajú svojej palice, ani nevchádzajú vozíkom.
 • Vlajku hráči pokladajú šetrne, aby nedošlo k poškodeniu greenu.
 • K vybratiu lopty z jamky by sa nikdy nemala používať hlava palice.
 • Pred odchodom z greenu treba riadne vrátiť vlajku do jamky.
 • Pri hre v bunkeri hráč po odohraní lopty musí upraviť všetky ním vytvorené diery a stopy.
 • Hráč by mal dbať, aby svojou hrou a správaním nezhoršil podmienky pre hru ostatným hráčom.
 • Drobné opravy ihriska patrí k etikete golfu a hráč opravuje ihrisko pre svoj kvalitný zážitok z hry.